Rekrutacja 2016/2017

W tym roku szkolnym rekrutacja do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Konin będzie prowadzona w systemie elektronicznym.Na stronie internetowej

https://naborg-kandydat.vulcan.net.pl/konin 

będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.

Rekrutacja do gimnazjum rozpoczyna się 23 maja i trwa do 10 czerwca 2016 r.

Od 1 wrześna 2016 rozpoczynamy naukę języka hiszpańskiego!

Propozycje na rok szkolny 2016/2017:

Klasa 1 a - integracyjna z hiszpańskim lub 1 gr. j. hiszpańskim, a druga z j. niemiecki.

Klasa 1b - ogólna z niemieckim + zajęcia sportowe siatkówka i tenis ziemny i stołowy,

Klasa 1c- ogólna z j. niemieckim + innowacja pedagogiczna z przedmiotów przyrodniczych (wycieczki tematyczne, zajęcia terenowe, dodatkowe zajęcia z chemii i biologii),

Klasa 1d - ogólna z hiszpańskim lub 1 gr. j. hiszpański a druga z j. niemiecki.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMEMNTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

od 25 lipca 2016 r.

do 26 lipca 2016 r.

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.
do gimnazjów przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian predyspozycji językowych

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 20 maja 2016 r.
do 25 maja 2016 r.

od 27 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.

3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych

do 2 czerwca 2016 r.

29 lipca 2016 r.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzaniu

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 1 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2016 r.

do 18 sierpnia 2016 r.

(jeden dzień
po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20zc ustawy
o systemie oświaty)

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum


 

do 20 lipca 2016 r.

do 22 sierpnia 2016 r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 lipca 2016 r.

do 24 sierpnia 2016 r.